GENERAL ACCOUNTANT

1. Hạch toán mua hàng, bán hàng, thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT…
2. Theo dõi và quản lý công nợ.
3. Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho).
4. Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.
5. Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.
6. Hạch toán chi phí lương và BHXH
7. Lập & hạch toán bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ...
8. Tính, trích & hạch toán khấu hao tài sản cố định.
9. Tham gia kiểm kê tài sản cố định (khi có yêu cầu )
10. Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;
11. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
12. Lập các Báo cáo Thuế theo quy định.
13. Lâp̣ BCTC và tờ khai quyết toán thuế
14. Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)
15. In sổ sách, BCTC hàng năm theo qui định (sổ quỹ, ngân hàng,báo cáo nhập xuất tồn kho,sổ chi tiết,....)

Apply this positionDownload Application form

Newer news

Older news