Chứng Nhận

 
  •  Tháng 11/2012, Công ty được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000 bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT  (HT 2779.12.16)
              Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 20.11.2012 đến 19.11.2015
              QUACERT đánh giá giám định định kỳ 12 tháng/ lần, tổng cộng 2 lần/ năm


 
  • Chứng chỉ hạng 1 lĩnh vực Hạ tầng Kỹ thuật
 

Các mục khác