Sản phẩm Sản phẩm
-Dầm Bê tông cốt thép dự ứng lực, cọc bê tông cốt thép, bê tông thương phẩm, sản phẩm khác....
Chi tiết
Dịch vụ/ thi công Dịch vụ/ thi công
Thi công xây lắp các công trình giao thông và dân dụng như cầu, cống, hầm chui, cầu vượt.
Chi tiết