Bê tông thương phẩm

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM


Cung cấp bê tông tươi gồm các loại: • M150, M200, M250, M300, M350, M400, M500 • Các loại chống thấm, bền sunfat, bê tông đông kết nhanh: R3, R7, R14.

Cung cấp bê tông tươi gồm các loại:

• M150, M200, M250, M300, M350, M400, M500

• Các loại chống thấm, bền sunfat, bê tông đông kết nhanh: R3, R7, R14.

Sử dụng nguồn vật liệu như:

• Đá Hóa An

• Cát modul > 2.0

• Ximăng Nghi Sơn PCB 40

• Phụ gia Sika hoặc Bafs.

 

 

 

Đang cập nhật!