PHÓ GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN KẾ HOẠCH KỸ THUẬT

1.     Quản lý, lập kế hoạch và triển khai các công việc cho dự án (từ khâu chuẩn bị, khởi công và thi công công trình) theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật.
2.     Điều phối tổng thê các hoạt động dự án từ lúc khởi động dự án đến khi kết thúc dự án (tiến độ, nhân lực, chất lượng dự án, chi phí). Kiểm tra và theo dõi chất lượng, tiến độ và chi phí của dự án.
3.     Đưa ra đảm bảo các biện pháp thi công, Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu, Thủ tục xây dựng, Hướng dẫn thi công.
4.     Quản lý nhà thấu về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện theo hợp đồng.
5.     Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu để đảm bảo các công việc của dự án thực hiện đúng theo kế hoạch đã được duyệt.
6.     Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan của công ty nhằm triển khai thực hiện  dự án một cách hiệu quả nhất.
7.     Điều hành mọi hoạt động của dự án được giao, chiệu trách nhiệm trước BGĐ về công việc được phân công.
8.     Tổ chức điều hành , quản lý Phòng kỹ thuật xây dựng
9.     Xấy dựng đơn giá cho các công việc phổ biến, thực hiện kiểm tra dự toán thi công và dự toán đấu thầu
10.   Soạn thảo và kiểm soát các điều kiện và tính pháp lý của hợp đồng kinh tế
11.   Quản lý giá trị hợp đồng kinh tế và tổng dự toán
12.   Kiểm soát tình hình thực hiện dự toán, theo dõi chi phí công trình
13.   Tham gia công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
14.   Phối hợp các phòng ban, ban điều hành, nhà cung cấp, thầu phụ tham gia thực hiện dự án hiệu quả
15.   Báo cáo tiến độ và chi phí các dự án hàng tuần/ tháng cho TGĐ
16.   Kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh/ quyết toán các công trình.

Ứng tuyển vị trí nàyDownload Mẫu đơn dự tuyển

Tin mới hơn

Tin cũ hơn